Voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. De facturen zijn steeds contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de voorzijde van desbetreffende factuur. Echter bij verkoop van nieuwe of tweedehandswagens wordt enkel betaling per overschrijving aanvaard. Bij niet tijdige betaling wordt het verschuldigde saldo verhoogd met een intrest zoals voorzien in het kader van de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken tot op de dag van de definitieve betaling,  en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

 

2. In geval van wanbetaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het bedrag van de factuur verhoogd worden met een schadebeding van 10 % met een minimum van 75 euro dit buiten de intresten bepaald in artikel 1, als conventioneel vastgestelde forfaitaire schadevergoeding.

 

3. indien de koper en/of klant om welke reden dan ook gerechtigd zou zijn op enig bedrag lastens de verkoper/hersteller, zal de verkoper/hersteller op dit bedrag intresten en een schadebeding verschuldigd zijn aan de koper/klant zoals voorzien onder punt 1 en 2 hierboven vermeld.

 

4. De facturen zijn betaalbaar te Lichtervelde indien contante betaling afgesproken is. Bij gerechtelijke inning of betwisting is als enige, de rechtbank van ons corresponderende arrondissement van toepassing; het aanbieden van wissels wijzigt die bevoegdheid niet.

 

5. Indien de klant ons verzoekt een wagen voor reparatie en onderhoud is zijne huize af te halen en/of terug te brengen, geschiedt dit uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid, voor het geval zich alsdan een ongeval voordoet, waarbij zijn en/of derden schade ondervinden.

 

6. Indien de schuldenaar wissels heeft geaccepteerd teneinde zijn schuld afte korten en hij een dezer wissels onbetaald en geprotesteerd terug laat keren. wordt het bedrag van de wissels die nog moeten vervallen onmiddellijk en in het geheel eisbaar. Hetzelfde geldt indien er termijnen van betaling worden gegeven en men zich daar niet aan houdt.

 

7. Wanneer wisselstukken door klanten als dusdanig worden gekocht, dienen zij deze voor wat de zichtbare gebreken betreft onmiddellijk bij de ontvangst te controleren. Indien deze wisselstukken niet nieuw zijn, worden zij verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en kan omtrent de zichtbare gebreken niet worden geprotesteerd.

 

8. Bij de aankoop van een wagen wordt de waarborg gegeven zoals deze door de constructeur wordt bepaald, ondermeer in de handleiding en het onderhoudsboekje, waarnaar verwezen wordt, alsmede in de algemene verkoopsvoorwaarden, echter stelt de verkoper striktere voorwaarden:

“Tijdens de garantieperiode moet het onderhoud zelfs om de 15.000 km worden uitgevoerd, tenzij eerder vermeld op de hoofdpagina van het document, of een vroeger onderhoud door de boordcomputer zou worden aangegeven.
”Tijdens de garantieperiode moeten alle herstellingen en/of ongeval schade uitgevoerd worden bij de verkoper. Onderhoud van de wagen dient bij voorkeur bij de verkoper te gebeuren of eventueel bij een erkende concessiehouder van het merk beschreven op de hoofdpagina, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de desbetreffende factuur. Indien aan de voorwaarden niet wordt voldaan door de klant vallen alle herstellingen, zelfs niet aan het tijdig onderhoud van de wagen gerelateerde herstellingen ‚ buiten de garantie.”

 

9. De kilometerstand van de aangeboden wagen is niet bindend voor de verkoper, doch is alleen een aanduiding. en kan zeker geen aanleiding geven tot ontbinden van de koop of enige schadevergoeding.

 

10. De herstellingen onder garantie mogen met behulp van tweedehandse onderdelen uitgevoerd worden zoals bij wet voorzien.

 

11. De garantie is integraal verbonden aan de voorwaarden en bestaat enkel tussen de verkoper en de koper. De garantie wordt dus niet overgedragen bij het doorverkopen van het voertuig aan een nieuwe koper.

 

12. Bij de aankoop van een tweedehands voertuig moet de klant er zich van bewust zijn dat hij geen nieuw voertuig heeft aangeschaft, het bedrag dat betaald wordt voor een tweedehands voertuig houdt rekening met een waardevermindering die te wijten is aan de ouderdom van het voertuig en het aantal door dit voertuig afgelegde kilometers.

 

13. Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld ingeval het voertuig de gebruikelijke kwaliteiten en prestaties van een voertuig van hetzelfde type niet vertoond die de klant redelijkerwijze mag verwachten‚ gezien de ouderdom, kilometerstand en desgevallend, gezien de verkoopprijs van het voertuig.  De klant moet er zich van bewust zijn dat sommige onderdelen op korte of lange termijn vervangen moeten worden, en dit is geen teken van slechte kwaliteit, maar wegens normale slijtage (banden, remmen, debietmeter, koppeling, filters, batterij, schokdempers, lampen, distributieriem/ketting, bougies, gloeikaarsen, injectoren. riemen/spanners etc.).

De garantie dekt dus niet de normale slijtage van voertuigen, noch van onderdelen en componenten waarvan de vervanging redelijkerwijs voorzien kon worden in de periode volgend op de aankoop van het voertuig.

Mijn klant kan zich tevens niet beroepen op de garantie als het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik  van het voertuig en aan nalatigheid.

 

Mijn klant dient het voertuig bovendien te gebruiken als goede huisvader met een beperking van de aantal afgelegde kilometers die overeenstemt aan een voertuig van hetzelfde type en met naleving van het instructieboekje.

 

14. Het voertuig moet bij de verkoper zelf aangeboden worden indien er sprake is van garantie,de kosten voor dépannage en/of vervangwagen zijn ten allen tijde voor de klant. zoals bij wet voorzien.

 

15. Wanneer een persoon belooft een nieuwe of tweedehandswagen te kopen of een koopcontract ondertekende, en de belofte of het koopcontact verbreekt, hebben wij de keus ofwel de uitvoering van het contract te vorderen ofwel de koop-verkoop als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te eisen die overeenkomstig wordt bepaald op 20 % van de koopsom. Artikel 1152 van het burgerlijk Wetboek is hierbij van toepassing.

 

16. Leveringsdata worden alleen bij benadering gegeven. echter deze worden wel binnen een redelijk termijn aangeboden. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract of tot een eis tot schadestelling vanwege de besteller.

 

17. Er werd geen garantie gegeven op gespoten kunststofonderdelen.

 

18. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontslaat door een gebrekkige voorafgaande herstelling.