Juridische

Inhoud van onze website

Mike Denduver motors doet er alles aan om op de website volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Wanneer we op de hoogte gebracht worden van eventuele onnauwkeurigheden of fouten, zetten we deze zo snel als mogelijk recht. Toch kan er geen garantie worden gegeven dat ondanks de inspanningen fouten kunnen voorkomen.

Mike Denduver motors kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat de websitebezoeker zou ondervinden als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op onze website of een website van derden waarnaar wordt verwezen.

Bovendien gaat de bezoeker van onze website er mee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigen computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg zou zijn van het downloaden van informatie.   

 

Intellectuele eigendom

Elke websitebezoeker aanvaardt en erkent dat de website foto's, video's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en ander materiaal kan bevatten (hierna "Informatie" genoemd) die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Mike Denduver motors of van derden.

Als websitebezoeker mag je de informatie bekijken, mag je van deze informatie kennis nemen en mag je ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze reproduceren en gebruiken.

Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld !  Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van  Mike Denduver motors.

 

Onze gebruikerscode en die van de bezoekerWij bieden elke bezoeker een gebruiksvriendelijke en veilige website aan.   We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de werking, veiligheid en toegangelijkheid van onze site te garanderen.

Maar ook de gebruiker draagt een verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website.  Hij dient zich steeds te onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website.   Zo mag de website niet gebruikt worden om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg dus ook niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, trojans, ...